மூன்று மாதகால விஷேட இஸ்லாமிய பாடநெறி

மூன்று மாதகால விஷேட இஸ்லாமிய பாடநெறி

அல்குர்ஆன் ஹதீஸ் ஒளியில் இஸ்லாமிய சட்ட விளக்கங்கள் விரிவான விளக்கம் மற்றும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியுடன்

வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் அல்ஹாபிழ் AHM பர்ஹான் மதனி
(இமாம், கதீப் - அவகாப் அமைச்சு – கத்தார்)

 

Please Register here for the class

Leave a reply